news/10466944/thumbnail.jpg

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 10 تبريز

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 10 تبريز روزنامه: آذربایجان تاريخ چاپ: 97/4/28 شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را[...]
news/10456448/thumbnail.jpg

آگهی مناقصه عمومی

  شهردار ی منطقه 10 تبریز آگهی مناقصه عمومی به گزارش پایگاه خبری تبریز بر خط به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ده تبریز، شهرداری منطقه[...]
news/10375040/thumbnail.jpg

شهردار ی منطقه 10 تبریز

  شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های ترافیکی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت مدارک[...]
news/10363520/thumbnail.jpg

مناقصه عمومی

به گزارش پایگاه خبری تبریز بر خط به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 10تبریز:  شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از[...]
news/10327680/thumbnail.jpg

شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های خدماتی (احداث ونگهداری فضای سبزدر سطح منطقه) خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی          شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های خدماتی (احداث ونگهداری فضای سبزدر سطح منطقه) خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی به شرکتها و[...]
news/10311040/thumbnail.jpg

کفسازی موزه قاجار فاز 2 وپروژه استقرار کارگران ساختمانی

  شهردار ی منطقه 10 تبریز آگهی مناقصهشهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.[...]
news/10293376/thumbnail.jpg

مناقصه عمومی (آزاد) به شرکتها و پیمانکاران واگذار نماید.

شهردار ی منطقه 10 تبریز آگهی مناقصه  شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبین[...]
news/10263424/thumbnail.jpg

آگهی تجدید مناقصه پروژه های ترافیکی

شهردار ی منطقه 10 تبریز آگهی   تجدید مناقصه    شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های ترافیکی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار[...]
news/10244736/thumbnail.jpg

آگهی مناقصه

  آگهی مناقصه   شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های ترافیکی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبین می[...]
news/10244992/thumbnail.jpg

اصلاحیه آگهی مناقصه 95/4/29

اصلاحیه آگهی مناقصه (مورخه 95/4/29)   با سلام ؛            احتراماً بدین وسیله اعلام میگردد آگهی منتشر شده مناقصه در روزنامه رسمی کشور به مورخه 95/4/29 ،درخصوص پروژه های ترافیکی منطقه به شرح ذیل اصلاح[...]
news/10124672/thumbnail.jpg

news/10148224/thumbnail.jpg

آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول )

                                                                         آگهی مناقصه عمومی  ( نوبت اول )           شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های خدماتی (احداث ونگهداری فضای سبزدر سطح منطقه) خود را به شرح جدول زیر[...]
news/10137216/thumbnail.jpg

مناقصه آذرماه

شهردار ی منطقه 10 تبریز آگهی مناقصه (عمومی)          شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط[...]
news/10121600/thumbnail.jpg

آگهی مناقصه

شهردار ی منطقه 10 تبریز آگهی مناقصه ( نوبت اول)          شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتها[...]
news/10119552/thumbnail.jpg

آگهی مناقصه خرداد ماه

شهردار ی منطقه 10 تبریز آگهی مناقصه ( نوبت دوم ) شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتها و[...]
news/10118272/thumbnail.jpg

آگهی مناقصه

شهردار ی منطقه 10 تبریز آگهی مناقصه ( نوبت اول )          شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به[...]
news/10116224/thumbnail.jpg

آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول )

[...]
news/10198144/thumbnail.jpg

news/10185856/thumbnail.jpg

news/10185344/thumbnail.jpg

12